วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการเรื่องดอกกุหลาบ

บทที่ 1 บทนำ
ชื่อโครงงาน  ดอกกุหลาบ
หลักการและเหตุผล
              เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเศรษฐกิจไม่ค่อยดี  ประชาชนมีรายได้น้อย  และสิ่งของมีราคาแพง  จึงทำให้ประชาชนขาดรายได้ และตกงานถึงขั้นไม่มีงานทำ
               ดิฉันเห็นความสำคัญของเรื่องนี้  จึงได้คิดโครงการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับดอกกุหลาบ   ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ประชาชนนิยมใช้กัน จึงทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม และเห็นคุณค่าของดอกกุหลาบและนำดอกกุหลาบไปใช้ประโยชน์ได้  และสามารถนำดอกกุหลาบมาปลูกเป็นอาชีพได้  เพราะนิยมนำดอกกุหลาบมาใช้ในงานต่างๆ เช่น ซุ้มงานแต่ง นำมาจัดเวที  หรือที่นิยมใช้กันในวันวาเลนไทน์  ทำให้ประชาชนมีรายได้ดี
วัตถุประสงค์
1.      เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของดอกกุหลาบ
2.      เพื่อให้สามารถอธิบายถึงวิธีการเขียนโครงการได้
3.      เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ดอกกุหลาบ
4.      เพื่อนำประโยชน์ของดอกกุหลาบไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เป้าหมาย
1.ด้านปริมาณ
 -  รายงานเรื่องดอกกุหลาบ 1 เล่ม
2. ด้านคุณภาพ
- ข้อมูลไม่ผิดพลาด  ชัดเจน และใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
วิธีดำเนินการ
1.ขั้นเตรียม
-  จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับดอกกุหลาบ
- พบที่ปรึกษา
2.ขั้นดำเนินการ
- วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดหามา
- นำมาเรียบเรียงเป็นรูปเล่มรายงาน
- ตรวจสอบเนื้อหา ข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อย
ขั้นสรุป
-         ดูข้อมูลว่า ครอบคลุมเนื้อหาสมบูรณ์หรือไม่
-         ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของรายงานอีกครั้ง
ระยะเวลาการทำ
ระยะเวลา

เดือน

วิธีดำเนินการ
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ขั้นเตรียม

1. หาเรื่อง
2. จัดหาข้อมูล
3.เขียนโครงการ
4. พบที่ปรึกษา
ขั้นดำเนินการ

1. วิเคราะห์ข้อมูล
2. เรียบเรียง
3. ตรวจสอบ
ขั้นสรุป

1. ตรวจสอบข้อมูล
2. ดูความเรียบร้อย

สถานที่ดำเนินการ
-         ที่บ้าน
-         ห้องคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชาการงาน
งบประมาณ
-         งบประมาณการทำงานประมาณ      150 บาท
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.กาญนิการ์   สวัสดิ์นะที
อาจารย์ประจำวิชาการงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น